Bestemmingsplan

CADDESK doet bestemmingsplanwijzigingen, het opstellen van, bezwaar maken, juridische trajecten en meer!

Een gratis 1ste advies? Klik hier!

Wat is een bestemmingsplan? 

Een bestemmingsplan is wat de naam zelf eigenlijk al zegt. Het is een verzameling van percelen met de daaraan toegewezen bestemmingen. Per perceel kan gekeken worden welke bestemming erop rust. Het bestemmingsplan bevat de kaders van de bestemmingen waarin de betreffende bestemmingen uitgevoerd mogen worden.

Zo heb je verschillende categorieën bestemmingen. Hierbij mag je denken aan bijvoorbeeld een woonbestemming, bedrijfsbestemming, centrumbestemming, gemengde bestemming, agrarische bestemming en meer! Binnen elke bestemmingscategorie zijn er weer subcategorieën. Elk bestemmingsplan is dan ook door de gemeente handmatig opgesteld en betreft maatwerk als je het hebt over de kaders, wet- en regelgeving en eisen die erin zijn opgenomen. Ook op jouw perceel rust een bestemming dat juridisch bepaald wat je wel en niet mag.

Kan ik een bestemmingsplan wijzigen?

Een bestemmingsplan kan zeker gewijzigd worden. Dit kan middels een bestemmingsplanprocedure. Als jij bijvoorbeeld een perceel hebt waarop je woningbouw wilt gaan realiseren en er rust momenteel een andere bestemming op of er zitten beperkende regels aan, dan zal de huidige bestemming moeten worden aangepast. Een wijziging is dan ook vaak een investering dat goed uit kan.

Vaak gaat een wijzigingsprocedure niet zonder slag of stoot. Overheden en gemeenten houden zich vaak vast aan de geldende bestemmingen. De redenen hiervoor zijn zeer uiteenlopend. Vaak komt het erop neer dat men bang is voor het onbekende en dus star de huidige wet- en regelgeving (lees: huidige bestemming) wil blijven handhaven. Ongeacht hoe het proces zal lopen doe je er verstandig om een expert als CADDESK in de arm te nemen, wij weten hoe je deze trajecten moet aanvliegen om de gemeente in beweging te krijgen. Ontzorging van A tot Z.

Concreet

Een bestemmingsplan heeft als doel antwoord te geven op vragen waar je een gebouw, zoals bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand, mag bouwen en waarvoor jij deze gebouwen mag gebruiken. Het bestemmingsplan regelt ook hoe groot en hoog een gebouw mag zijn.

Ook zijn bestemmingsplannen verbonden aan gronden en bepaald het geldende bestemmingsplan welke activiteiten je wel en niet mag uitoefenen daarop.

Heb je bouw-/exploitatieplannen, wens je jouw perceel een andere bestemming te geven of anderzijds neem dan contact met ons op. Met 25+ jaar ervaring weten wij wat we doen en hoe je het traject moet aanvliegen! Laat ons jou adviseren.

Vul onderstaand formulier in voor een gratis en vrijblijvend 1ste advies of bel ons! Ook kunnen wij jou voorzien van een kostenschatting en informeren over de gebruikelijke procedures en lengtes hiervan.

  • Bestemmingsplan opstellen
  • Bestemmingsplanwijzigingen
  • Bezwaar bestemmingsplan
  • Bezwaar als belanghebbende
  • Juridische procedures
  • 25+ jaar ervaring
  • Advies van A tot Z!

Veel gestelde vragen bestemmingsplan

Wat kost het om een bestemmingsplan te wijzigen?

Bestemmingsplan wijzigen kosten: wat de kosten zijn om een bestemmingsplan te wijzigen varieert per situatie. Er is niet altijd een grondige wijziging nodig namelijk. Zo kun je in sommige gevallen volstaan met de kruimelregeling of een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure zonder dat je een algehele bestemmingsplanwijziging doorvoert. Daarnaast heb je ook binnenplanse afwijkingen. Binnenplanse afwijkingen zijn bevoegdheden opgenomen in het huidige bestemmingsplan. De kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan zijn zo makkelijk dan ook niet te geven omdat het per situatie maatwerk betreft.

Hoe lang duurt het om een bestemmingsplan te wijzigen?

Hoe lang het duurt om een bestemmingsplan te wijzigen is gemiddeld één jaar. Je zult eerst een aanvraag moeten indienen. Als de gemeente onder voorbehoud wenst mee te werken aan de wijziging kan de bestemmingswijzigingsprocedure worden opgestart. Hier staat volgens de wet 26 weken voor zonder eventuele juridische procedures. Hetzelfde geldt voor een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure. Bij toepassing van de kruimelregeling kan de reguliere vergunningsprocedure worden gevolgd van 8 weken. Afhankelijk per casus moet worden bepaald welk traject het meest passend is bij jouw situatie.

Wat is een bestemmingsplan wijziging?

Een bestemmingsplan wijziging is het aanpassen van de huidige bestemming. In het huidige plan zijn gebruiks- en bouwregels opgenomen. Deze regels bepalen per bestemmingsvlak wat je wel en niet mag doen. Wil je iets ondernemen wat niet binnen deze regels past? Dan zal de bestemming moeten worden aangepast middels wat we informeel noemen een ‘’postzegelbestemming’.

Lees er in deze blog alles over wat een bestemmingswijziging is!

Wie bepaalt het bestemmingsplan?

Het antwoord op wie het bestemmingsplan bepaalt is dat de gemeente. Vervolgens wordt het plan na goedkeuring vastgesteld door de raad. Je kunt tijdens het ontwerp een zienswijze indienen en bij een vastgesteld bestemmingsplan beroep aantekenen. Daarna wordt het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard en is het bestemmingsplan definitief.

Kun je een bestemmingsplan zomaar wijzigen?

Of je een bestemmingsplan kunt aanpassen hangt af per situatie en of er sprake blijft van een goede ruimtelijke ordening. Het is ook maar net wat nodig is, wellicht volstaat in jouw geval de kruimelregeling. Maar een lang verhaal kort: jij kunt onder voorwaarden een bestemmingsplan aanpassen en dus de wijzigingsprocedure in gang zetten. Echter de gemeente kan ook aanpassingen doen.

Hoe vraag je een bestemmingsplan aan?

Hoe je een bestemmingsplan aanvraagt hangt van de situatie af. Laten we ervan uitgaan dat je jouw bestemming wilt aanpassen. Dan begin je vaak met het indienen van een vooroverleg of aanvraag. De gemeente beoordeelt je vraag en zal aangeven er wel of geen medewerking aan te verlenen. Normaliter onderbouwd met argumenten.

Maar let op! Om de kans van slagen voor het aanvragen van een bestemmingsplan te vergroten is het aan te raden om te onderbouwen waarom het initiatief volgens jou kan en dat er in de nieuwe situatie sprake blijft van een goede ruimtelijke ordening. Zo stuur je de gemeente alvast in de goede richting. Desalniettemin kan het antwoord van de gemeente alsnog ‘nee’ zijn. Is het dan afgelopen?

Bij CADDESK gaan we daarom vroeg in gesprek met de gemeente om tot het gewenste resultaat te komen. Blijft de gemeente bij haar standpunt en zit er geen beweging in? Dan kun je ervoor kiezen om bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan tegen het genomen besluit. Wij doen ook juridische procedures.

Hoe lang duurt een zienswijze?

Hoe lang duurt een zienswijze? Je hebt een periode van 6 weken om tijdens het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen. De gemeente kan de zienswijze wel of niet meenemen in het opstellen van het bestemmingsplan. Ben je het er niet mee eens dan kun je beroep instellen zodat de gemeente je wensen alsnog meeneemt indien de rechter je gelijk geeft. Let wel dat het wenselijk is dat wanneer je beroep instelt je destijds ook een zienswijze hebt ingediend. Dit versterkt jouw verhaal en de beroepsprocedure. Benieuwd naar de haalbaarheid van jouw plan? Vraag het ons gerust!

Hoe lang is een bestemmingsplan geldig?

Een bestemmingsplan is lang geldig. Namelijk 10 jaar of langer. Is een bestemmingsplan digitaal niet raadpleegbaar? Kijk in dat geval op de website van ruimtelijke plannen. Dan dient de gemeente elke 10 jaar het bestemmingsplan te herzien en een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Als het bestemmingsplan wel digitaal raadpleegbaar is via www.ruimtelijkeplannen.nl dan is men niet verplicht om het bestemmingsplan elke 10 jaar te herzien.

Wie stelt het bestemmingsplan vast?

Wie het bestemmingsplan vaststelt is de gemeenteraad. Echter gaan hier wel wat stappen aan vooraf. Zo heb je het ontwerpbestemmingsplan waar je als burger een zienswijze tegen kunt indienen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt voorbereid door College van B&W. De gemeenteraad zal vervolgens bij goedkeuring het bestemmingsplan vaststellen. Nadat het plan is vastgesteld is er mogelijkheid tot beroep.

Wie kan bezwaar maken tegen bestemmingsplan?

Een bezwaar kunnen maken tegen een bestemmingsplan kan niet. Je kunt wel een zienswijze indienen gedurende de 6 weken ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Tevens is er een termijn van 6 weken bij een vastgesteld bestemmingsplan om beroep in te dienen. Omdat je bijvoorbeeld bang bent voor beperkingen van jouw bedrijf of dat jij een perceel hebt die valt binnen de nieuwe bestemming en enkele plannen hebt waarvan je wil dat die worden meegenomen.

Wie keurt een bestemmingsplan goed?

Wie het bestemmingsplan goed keurt is de gemeenteraad. Burgermeester en wethouders maken het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad. Tijdens deze procedure van ontwerpbestemmingsplan tot een vastgesteld- en onherroepelijk bestemmingsplan is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen en in beroep te gaan.

Wil je graag de mogelijkheden bespreken?

Neem dan gerust contact met ons op, onze vakspecialisten staan altijd voor je klaar!

Contact opnemen
© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident