Bestemmingsplan: wijzigen landbouwgrond naar bouwgrond

Leestijd: 3 minuten

Het is een vraag die veel agrarische grondeigenaren bezig houdt. Kan ik in het bestemmingsplan mijn landbouwgrond wijzigen naar bouwgrond? Een terechte vraag die jammer genoeg niet vaak behandelt wordt. In deze blog gaan wij dat wel doen!

Wijzigen landbouwgrond naar bouwgrond

Ten eerste is het belangrijk om voor jezelf duidelijk te hebben wat het uitgangspunt is en waar je naartoe wil werken. Hebben we het bijvoorbeeld over bouwgrond voor de realisatie van één woning ten behoeve van eigen gebruik of over meerdere projectmatige woningen? Of is je wens dat je bouwgrond wil ten behoeve van een bedrijf al dan niet agrarisch? Dat op het perceel de bestemming ‘agrarisch’ rust wil namelijk nog niet altijd zeggen dat daar dan ook agrarische bebouwing mag worden gerealiseerd. Ook kan het zijn dat je een bestaande boerderij wilt herbestemmen tot alleen wonen of er een tweede woning wilt bouwen.

Kortom: wat zijn concreet jouw plannen al dan niet projectmatig? Dat is nodig voordat er iets gezegd kan worden over de haalbaarheid ervan.

Beleid provincies en gemeenten

Het beleid van provincies en gemeenten zijn leidend als het gaat om planologische ontwikkelingen. Het beleid is vrij rechtlijnig als we het hebben over het landelijk gebied. In beginsel wil de overheid geen nieuwe bebouwing in het landelijk gebied toestaan wat betreft burgerwoningen en niet-agrarische bedrijven. Dit omdat men stelt dat de bebouwing het landschap ontsiert en dergelijke ontwikkelingen thuishoren in of aan de rand van het stedelijk gebied. Een niet bebouwde agrarische bestemming zal je dus niet zomaar omgetoverd krijgen naar een woonbestemming. Echter hangt het allemaal af van factoren. Welke? Dat lees je samengevat in de paragraaf ”conclusie”.

Dit betekent niet dat je een voormalig boerderij niet kan herbestemmen tot een woonbestemming. Dit wordt juist gestimuleerd daar waar kleinere agrarische bedrijven verdwijnen en leegstand optreedt. Juist die leegstand is goed om te herbestemmen naar wonen zodat het landelijk gebied leefbaar blijft. En daarnaast: bestaande bebouwing is er al. Alleen moet het nog wel even gebeuren en medewerking verleent worden, dat is namelijk niet altijd vanzelfsprekend…

Het beleid is vaak anders ten opzichte van agrarische bedrijven, juist deze bedrijven wil men in het landelijk gebied hebben. Echter bij nieuwbouw moet je wel weten hoe je dit doet. Zoals eerder benoemd is nieuwbouw in het landelijk gebied wel een ding en niet vanzelfsprekend. Je zal dan ook met een goed planologisch plan moeten komen waar aspecten als landschappelijke inpassing en dergelijke in zijn meegenomen.

Tip: voor het verkrijgen van een woontitel op een agrarisch perceel is een speciale regeling. De ruimte voor ruimte regeling. In ruil voor het slopen van een X-aantal vierkante meters aan bijvoorbeeld voormalige agrarische stallen en sleufsilo’s kan je het recht verkrijgen voor het bouwen van één of meerdere nieuwe woningen in het landelijk gebied. CADDESK heeft hier veel ervaring mee.

Situering van de landbouwgrond

We spraken eerder over dat nieuwbouw van woningen en bedrijven in het landelijk gebied in beginsel niet gewenst is. Dit met uitzondering van de ruimte voor ruimte regeling. Maar waar de bevolking toeneemt neemt ook de vraag naar onder andere woningen toe. Vroeg of laat zal er uitgebreid moeten worden. De gemeente wijst hier vaak landelijke gebieden voor aan grenzend aan het stedelijk gebied.

Ook jij kan daarom met een woningbouwproject komen! Belangrijk hierbij is de situering van jouw landbouwgrond die je hiervoor wenst te gebruiken. Zo zal een perceel in de ‘’middle of nowhere’’ geen kans van slagen hebben, maar een perceel grenzend aan een stad of dorp of aansluitend op lintbebouwing al een stuk meer. Onverlet blijft dat je met een goed planologisch onderbouwd verhaal naar de gemeente moet stappen. Hier kunnen wij jou bij helpen.

Figuur 1: verbeelding aangewezen landelijk gebied provincie Noord-Holland.

Schuur bouwen op agrarische grond

In de meeste gevallen is het bouwen van een schuur op agrarische grond toegestaan, maar dit kan afhankelijk zijn van de specifieke wet- en regelgeving van het land, de provincie, de gemeente en de locatie van de agrarische grond. Het is belangrijk om de plaatselijke bouwvoorschriften, het bestemmingsplan en de regels voor agrarische grond te raadplegen voordat je begint met de bouw van een schuur op agrarische grond.

In sommige gebieden kunnen er beperkingen gelden voor het bouwen van schuren op agrarische grond, zoals maximale grootte, hoogte, afstand tot de perceelgrenzen, en het gebruik van materialen. Ook kan het zijn dat je een vergunning moet aanvragen bij de lokale overheid om een schuur op agrarische grond te bouwen, en dat er specifieke procedures en eisen zijn waaraan je moet voldoen. Daarnaast kunnen er beperkingen zijn met betrekking tot het gebruik van de schuur, zoals alleen voor agrarische activiteiten of beperkt gebruik voor niet-agrarische doeleinden.

Het is van groot belang om te zorgen dat je aan alle geldende wet- en regelgeving voldoet bij het bouwen van een schuur op agrarische grond. Het niet naleven van de bouwvoorschriften en regels voor agrarische grond kan leiden tot boetes, juridische geschillen en de verplichting om de bouw ongedaan te maken. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen en contact op te nemen met de lokale overheid om te achterhalen wat de specifieke regels zijn voor het bouwen van een schuur op agrarische grond in jouw specifieke gebied.

Conclusie

Antwoord op de vraag ‘’kan ik in het bestemmingsplan mijn landbouwgrond wijzigen naar bouwgrond?’’ is dan ook niet zo snel te geven. Het wijzigen van landbouwgrond naar bouwgrond is per situatie maatwerk. Factoren als jouw wens, beleid in de regio en ligging van de gronden bepalen in grote mate de haalbaarheid van het omtoveren van landbouwgrond tot bouwgrond. Wil je weten welke kans van slagen jouw idee heeft of heb je een andere vraag omtrent bestemmingsplannen? Vul dan vrijblijvend dit formulier in. Bellen mag natuurlijk ook!

Jorrit Zeldenrust

7 juli 2021

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident