DSO Omgevingswet: wat is het precies?

Leestijd: 5 minuten

Het DSO oftewel het Digitaal Stelsel Omgevingswet, is een online loket waarin alles inzake omgevingsplannen, vergunningen, regels en meer te raadplegen is.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een online te komen loket waarin alles inzake Omgevingsplannen, vergunningen, regels en meer raadpleegbaar is. Dit loket gaat in werking treden tezamen met de Omgevingswet. Dat is ook niet heel vreemd want het DSO loket is ondersteunend in de praktische uitvoering van de Omgevingswet. Maar wat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet nu precies en wat kan je ermee?

Wat is de DSO Omgevingswet?

We beginnen bij het begin. Naar verwachting treedt per 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Het DSO maakt hier integraal onderdeel van uit. Wanneer jij of ik vandaag de bestemming op ons perceel willen inzien en willen kijken welke regels daarbij horen gaan we al snel naar de website ruimtelijkeplannen. Dan zoek je op je adres of kadastraal perceelnummer en krijg je een kaart te zien. Onderstaand figuur is daar een voorbeeld van.

DSO-Omgevingswet-wat-is-dat-precies

Figuur 1: verbeelding bestemmingsplan.

Je kunt in dit geval dan klikken op bijvoorbeeld de enkelbestemming ‘’Maatschappelijk’’. Dan opent er een nieuw tabblad met daarin de specifieke regels voor jouw perceel. Onderstaand figuur zijn de regels van deze enkelbestemming ‘’Maatschappelijk’’. Aanvullend zijn er dubbelbestemmingen zoals archeologie, cultuurhistorie en meer. Dit zijn aanvullende regels wat betreft deze onderwerpen. Maar soms kom je ook functie- gebiedsaanduidingen tegen die bepaalde aspecten nader verduidelijken of zones vastleggen met daarin ook regels. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanduiding met daarin een categorie toegestane bedrijvigheid binnen de enkelbestemming of een toegepaste geluidszone met een ”set” eigen regels.

DSO Omgevingswet wat is dat precies 2

Figuur 2: regels enkelbestemming ‘’Maatschappelijk’’.

Nu denk je vast: leuk dat dit nu zo werkt, maar wat heb ik daar in de nabije toekomst aan? Ik wil meer te weten komen over de DSO en de Omgevingswet. Daar zijn we nu dan ook bij aanbeland. Het uitgangspunt van het Digitaal Stelsel Omgevingswet is namelijk dat het een samenvoeging wordt van de nu veelal nog losse webpagina’s. Het DSO zal één integraal online raadpleegbaar loket zijn bestaande uit de functies die nu nog zijn ondergebracht in de losse webpagina’s zoals www.ruimtelijkeplannen.nl, www.omgevingsloket.nl en www.aimonline.nl (Activiteitenbesluit Internet Module). Zo kan je met het DSO op de plankaart jouw perceel aanklikken, de bestemming inzien (onder de Omgevingswet heet dit een functie), welke regels met deze funtie(s) annex zijn, maar ook een vergunningsaanvraag doen of als bedrijf een melding inzake het activiteitenbesluit doorgeven.

Wat kan het Digitaal Stelsel Omgevingswet nog meer?

Ook geeft het DSO Omgevingswet inzicht in de gemeentelijke en provinciale Omgevingsvisies en verordeningen. Dit zien we op dit moment ook al op de website ruimtelijkeplannen. Tevens worden besluiten raadpleegbaar in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Recent gemaakte besluiten die je nu nog via online publicaties moet zoeken komen onder de Omgevingswet in het DSO terecht en zijn vanuit het DSO raadpleegbaar.

Ook zal naar verwachting het Digitaal Stelsel Omgevingswet in een later stadium informatie bevatten over de kwaliteit van onze leefomgeving. Hierbij mag gedacht worden aan de bodemgesteldheid oftewel de kwaliteit van de bodem (informatie dat nu nog in het bodemloket raadpleegbaar is), de kwaliteit van het water, uitstoot van gassen in gebieden en de luchtkwaliteit.

DSO Omgevingswet wat is dat precies 3

Figuur 3: visualisatie mogelijke uitwerking luchtkwaliteits- en geluidskaart.

Maar ook aspecten zoals geluidsbelasting van omliggende functies zijn inzichtelijk. Welke belasting is er en welke geluidswaarde wordt toegekend aan een bepaalde omgeving? Dit zijn de zogeheten Omgevingswaarden.

Omgevingswaarden en het DSO Omgevingswet

Omgevingswaarden zijn waarden die worden toegekend aan een bepaald gebied. Het zijn normen die de gewenste staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving of een deel daarvan vastleggen in concreet meetbare normen. Het is enerzijds een afweging van het in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving dan wel de ruimte bieden tot het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen. De maatschappij staat immers niet stil. Kortom: een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (heden is dit een goede ruimtelijke ordening).

Dit instrument (omgevingswaarde) vervangt diverse grens-, richt-, en streefwaarden die we heden kennen vanuit de Wet milieubeheer.

Met dit instrument kan de overheid bijvoorbeeld een norm vaststellen wat betreft geluidsbelasting in een omgeving, een maximale depositiewaarde van bepaalde stoffen en meer. Hoe dit concreet in de praktijk ten uitvoer zal worden gebracht zullen we zien maar je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan een bedrijventerrein waar een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan. Hoger dan bijvoorbeeld in een woonwijk waar de kwaliteit van wonen en leven in een hoger vaandel staat dan op een industrieterrein.

Maar ook de depositie van andere stoffen zoals bijvoorbeeld stikstof, momenteel (en naar verwachting ook in de toekomst) een heet hangijzer waar menig agrariër, aannemer en woningzoekende zijn of haar belangen al dan niet indirect mee gemoeid zijn. Zo zal de depositiewaarde in of nabij een Natura-2000 gebied of ander aangewezen natuurperseverend gebied lager zijn dan de depositiewaarden bij verstedelijkte gebieden waar heden al weinig natuur waarneembaar is (op de groenvoorzieningen als parken, bomen wadi’s en dergelijke nagelaten).

Maar ook aan de kwaliteit van bodemwater in bijvoorbeeld waterwingebieden kunnen strengere normen aan worden verbonden. Normen die al dan niet indirect er zorg voor dragen dat bepaalde belastende functies in dat gebied niet kunnen worden toegestaan. Maar aan de andere kant ook ruimere normen kunnen worden gehanteerd in andere gebieden. Hierdoor krijg je een meer gebiedsgerichte benadering en daarmee maatwerk.

Conclusie

Het DSO van de Omgevingswet brengt een mate van integraliteit met zich mee. Aspecten die te maken hebben met de fysieke leefomgeving worden heden ondergebracht onder verschillende webpagina’s en raadpleegbare bronnen. Onder de Omgevingswet zal het DSO al deze aspecten onder één raadpleegbare bron onderbrengen.

Hoe dit in de praktijk zal gaan uitpakken is nog onbekend ten tijde van het schrijven van dit artikel. Wat we wel weten is dat de programmeurs hun kwaliteiten bij het ontwikkelingen van het DSO maximaal zullen moeten inzetten om tot een functioneel, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk platform te komen daar waar het Digitaal Stelsel Omgevingswet een allesomvattende tool zal worden.

Meer te weten komen over het DSO Omgevingswet?

Wil je meer te weten komen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet en over de implementatie ervan? neem dan contact met ons op. CADDESK is er zowel voor de burgers als (lokale) overheden.

Jorrit Zeldenrust

26 augustus 2022

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident