Kan de gemeente zomaar mijn bouwvergunning intrekken?

Leestijd: 4 minuten

Het is niet iets waar je op zit te wachten; de intrekking van je bouwvergunning. Het gevolg hiervan is dat de rechten die je kreeg met de verlening van een dergelijke vergunning hiermee teniet worden gedaan. Kortom: niet fijn. Maar hoe zit het nu precies en wat zijn alle ins- en outs van een dergelijke intrekking? Kan de gemeente zomaar jouw bouwvergunning intrekken? Je leest het in deze blog!

Wat is een bouwvergunning?

We beginnen bij het begin. Een bouwvergunning heet tegenwoordig een ‘’omgevingsvergunning activiteit bouwen’’. Voor het gemak noemen we het in deze blog nog gewoon de bouwvergunning. Een bouwvergunning is een vergunning die je krijgt voor het (ver)bouwen van een bouwwerk. Deze bouwvergunning wordt je verleend wanneer het bouwplan niet strijdig is met het geldende bestemmingsplan. Is er wel sprake van een strijdigheid met de bouwregels van het bestemmingsplan dan moet je het traject in van de kruimelregeling, een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure of een algehele bestemmingsplanwijziging. Maar net wat de situatie is.

Wanneer kan de gemeente mijn bouwvergunning intrekken?

Je weet nu wat een bouwvergunning is, en dat de gemeente een bouwvergunning kan intrekken is correct. Nu is de vervolgvraag onder welke voorwaarden de gemeente een verleende bouwvergunning mag intrekken. De gemeente mag dit namelijk niet ‘’zomaar’’ doen.

Artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: WABO) regelt dit. Met dit artikel is geregeld dat de gemeente een vergunning kan intrekken (met nadruk op kan). Concreet gaat dit gemoeid met een termijn van 3 jaar. Echter is er in bepaalde gevallen een kortere termijn van kracht. Namelijk 26 weken. Eén van deze gevallen is het bouwen van een bouwwerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verleende vergunning voor het bouwen van een woning, bijgebouw of bedrijfshal passend binnen het bestaande bestemmingsplan.

Ook kan de gemeente zelf een termijn stellen aan de verleende vergunning. Dit in de vorm van vergunningsvoorschriften. Aanleiding hiertoe kan zijn dat men toeziet dat de bestaande verloedering van een perceel zo snel mogelijk wordt opgelost of dat men de vergunde ontwikkeling graag snel ziet plaatsvinden. Het gestelde termijn dient wel een redelijk termijn te zijn. Zo kan je niet binnen 4 weken een bedrijfspand bouwen. Al is dat tegenwoordig niet eens heel gek gezien de huidige bouwmethoden.

De nadruk op kan een vergunning intrekken

De gemeente kan zoals reeds al is besproken een vergunning intrekken. Maar hoeft dit niet te doen. Als er geen concrete aanleiding voor is is de praktijk dat een vergunning niet snel wordt ingetrokken. Concrete aanleidingen om een bouwvergunning wel in te trekken zijn onder andere verpaupering, verloedering en risico op openbare ordeverstoring (krakers, hangjongeren, gevaar).

Als bijvoorbeeld een leegstand pand wordt gesloopt ten behoeve van vervangende nieuwbouw dan wil je het liefst niet het risico lopen als gemeente dat het lege pand wordt betrokken door krakers of hangjongeren. Dit kan namelijk de openbare orde doen verstoren. Zodoende kan de gemeente een termijn stellen of zich beroepen op het wettelijk gegeven intrekkingstermijn van 3 jaar of in het geval van bouwen van een bouwwerk 26 weken.

Feit is wel dat jij als vergunninghouder er verstandig aan doet om spoedig te beginnen met de bouwwerkzaamheden. Je wilt immers het risico van intrekking niet lopen (hoe klein deze soms ook is). Dat zou zonde zijn van je gedane investeringen inzake het aanvragen van de vergunning.

Als belanghebbende verzoek tot intrekking

Je kunt als belanghebbende de gemeente verzoeken tot intrekking van een vergunning. Bijvoorbeeld de bouwvergunning van jouw buurman. Let wel dat je gegronde redenen moet hebben voordat je een dergelijk verzoek indient. Als de gemeente namelijk geen aanleiding ziet tot intrekking (omdat er bijvoorbeeld geen sprake is van verpaupering, overlast, onaanvaardbaar woon- en leefklimaat) dan zal men dit ook niet zo snel gaan doen. Want welk doel bereik je daar dan mee? Daarnaast heeft de gemeente keuzevrijheid. Dit is af te leiden uit het woord ‘’kan’’. De gemeente ‘’kan’’ aan de hand van artikel 2.33 van de WABO een vergunning intrekken maar hoeft dit dus niet te doen.

Als laatste kan je formele procedures starten (waaronder juridische procedures) maar dit gaat gepaard met tijd, geld en dus geduld. Daarnaast zal ook een rechter kijken naar jouw motiveringen.

Conclusie

Let altijd goed op wat voor type vergunning jij hebt gekregen. Als er sprake is van een bouwvergunning voor het (ver)bouwen van een bouwwerk kan het zijn dat de gemeente deze na 26 weken intrekt omdat zij hier aanleiding voor zien. Wees je er daarom van bewust dat je een verleende vergunning altijd ten uitvoer brengt. Anders loop je het risico op intrekking van de vergunning.

Let wel: er zijn vergunninghouders die denken tactisch te zijn door met de bouw te beginnen om vervolgens lange perioden van bouwstoppen in te lassen. Ook deze bouwstoppen, als deze langer duren dan 26 weken, is een legitieme aanleiding voor de gemeente om de bouwvergunning weer in te trekken. Artikel 2.33 van de WABO is namelijk zodanig geformuleerd dat het niet alleen de beginperiode treft alvorens de start van de handelingen, maar ook pauzes tussen de met de vergunning annex zijnde handelingen door. Dit met als doel om te voorkomen dat er bijvoorbeeld ergens voor langere perioden dan nodig is een bouwput is.

CADDESK kan je ondersteunen van A tot Z bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook kunnen wij de bijbehorende bouwtekeningen verzorgen! Wij hebben de juiste bouwkundig tekenaars en architecten in huis! Bel ons of vul dit formulier in.

Jorrit Zeldenrust

27 mei 2022

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident