Wanneer is er sprake van planschade?

Als particulier of bedrijf kan het voorkomen dat er sprake is van een financieel nadeel door ontwikkelingen in de omgeving. Hetzij waardedaling van ontroerend goed of een beperking in jouw bedrijfsvoering. Vrij vertaald: inkomstenderving. Maar hoe komt planschade tot stand en wanneer is er sprake van planschade?

Daarnaast kan je juist ook als initiatiefnemer van een dergelijke ontwikkeling beperkt worden omdat men meent dat er planschade uit zal voortvloeien. Ook dit bespreken we in deze blog!

Wat is planschade?

In de wet ruimtelijke ordening is geregeld dat bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan t.b.v. bijvoorbeeld nieuwbouw of een verleende omgevingsvergunning een tegemoetkoming in schade kan worden geclaimd wanneer er sprake is van een financieel nadeel. Een financieel nadeel kan bijvoorbeeld een waardedaling zijn van jouw perceel maar ook inkomstenderving voor een bedrijf valt hieronder.

Naast bestemmingsplannen en verleende omgevingsvergunningen kan ook uit andere ruimtelijke beslissingen planschade voortvloeien. Denk aan verordeningen en dergelijke.

Wanneer is er wel of geen sprake van planschade?

Er kan sprake zijn van planschade bij een nieuw ruimtelijk regime, oftewel een wijziging van de regels of een verleende vergunning. Echter hoeft er dan niet meteen van planschade sprake te zijn. Planschade is namelijk een lastige opgave. Het betreft veel jurisprudentie. Het moet aantoonbaar zijn, subjectieve elementen spelen daarbij geen rol.

Subjectief houdt bij deze toepassing in dat het niet aantoonbaar is. Denk bijvoorbeeld aan een 5G-mast die wordt geplaatst. Er is discussie over eventuele gezondheidsrisico’s die deze masten met zich meebrengen, maar gefundeerd onderzoek bestaat er op het moment van schrijven nog niet.

Dat omwonende stelt dat een toekomstig koper van zijn woning bang kan zijn voor deze mast en dus minder biedt is niet aan de orde. Deze ongefundeerde angst voor gezondheidsschade is op moment van schrijven niet aantoonbaar en dus subjectief. Dat de mast bijvoorbeeld een zoemend geluid maakt kan wel aantoonbaar zijn.

Wat kan je eraan doen als jij planschade denkt te leiden?

Als jij planschade denkt te leiden is het goed om eerst in beeld te hebben of jouw te verhalen schade haalbaar is. Kortom: wat is de kans dat jij in je gelijk gesteld wordt? Dit valt samen met het aantonen van planschade en het daadwerkelijk benadeelt worden. Daarnaast is het goed om van tevoren paraat te hebben welke financiële schade je concreet denkt te gaan leiden of leidt.

Wat kan je eraan doen als initiatiefnemer?

Ook kan het zijn dat gemeente geen medewerking aan jouw initiatief verleend juist omdat zij bang zijn voor planschade bij derden. Je kan hiervoor gelukkig maatregelen treffen. Zo kan je bijvoorbeeld aantonen dat er geen sprake is van planschade. Dit door bijvoorbeeld aan te tonen dat je voldoet aan de richtafstanden van de milieuzonering. Ook kan je een overeenkomst sluiten met de gemeente dat zij eventuele planschade op jou kunnen verhalen.

Bij CADDESK hebben wij meer dan 25 jaar ervaring met ruimtelijke ordening. Planschade betreft maatwerk en elke casus is dan ook verschillend. Denk jij dat je planschade lijdt of wordt jij als initiatiefnemer beperkt in de uitvoering omdat de gemeente denkt dat er planschade uit zal voortvloeien? Vul dan dit formulier in voor een vrijblijvend advies. Bellen mag natuurlijk ook!

Jorrit Zeldenrust

27 april 2021

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident