Wat is een gebiedsaanduiding?

Leestijd: 4 minuten

Naast de regels van een dubbelbestemming, functieaanduiding, bouwvlak en meer kan er in kan er in het bestemmingsplan soms ook een gebiedsaanduiding zijn opgenomen. Een gebiedsaanduiding is vaak in de vorm van een zone en is dus niet specifiek perceel-gebonden. Maar wat is nu eigenlijk een gebiedsaanduiding en wat kan je ermee? Wij leggen het je uit in deze blog!

Wat is nu precies een gebiedsaanduiding?

In een gebiedsaanduiding zijn bepaalde aspecten binnen een bestemmingsplan nader vastgelegd. Dat is vaak in de vorm van aanvullende regels opgenomen in het bestemmingsplan. Het zijn aanvullende regels die beperkingen met zich mee brengen of je juist wat meer vrijheid gunnen binnen de aangegeven zone.

Er zijn veel verschillende invullingen van een gebiedsaanduiding. Voorbeelden zijn een gebiedsaanduiding – geluidzone, -overige zone, – vrijwaringszone en – wetgevingszone.

We pakken het voorbeeld erbij van een ‘gebiedsaanduiding – geluidszone’. In de betreffende wijk waar deze aanduiding geldt is aanvullend als regel in het bestemmingsplan opgenomen:

‘’16.2 Geluidgevoelige functies: de geluidgevoelige functies die zijn toegestaan op grond van het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen zijn uitsluitend toegestaan, mits de geluidbelasting vanwege het industrieterrein op de gevels van deze geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde’’.

Vrij vertaald zal je dus aanvullend rekening moeten houden dat de gebouwen dusdanig zijn ingericht dat de geldende wettelijke geluidsnormen niet worden overschreden waar geluidsgevoelige functies zijn gevestigd. Ter beeldvorming: in de wet Geluidhinder is opgenomen dat onder andere woningen als geluidgevoelige functies worden beschouwd.

Figuur 1: verbeelding bestemmingsplan met gebiedsaanduiding

Als tweede voorbeeld pakken we een bestemmingsplan met de ‘gebiedsaanduiding – wijzigingsbevoegdheid’ erin opgenomen voor ons. De omgeving waar deze aanduiding betrekking op heeft juist profijt van de gebiedsaanduiding:

‘’7.4.1 Afwijkingsbevoegdheid: Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.2 onder c ten behoeve van het vergroten van de toegestane bouw- en/of goothoogte met maximaal 4 meter, met dien verstande dat:…’’

Hier betekent het vrij vertaald dat er ruimte is om de bouw en/of goothoogte te vergroten als je rekening houdt met een paar aspecten. Eén aspect is dat de vergroting minimaal 3 meter terug moet liggen ten opzichte van de voorgevel van het bestaande gebouw. In dit voorbeeld wordt de ruimte gegeven om te verhogen, iets dat bij omliggende percelen in het bestemmingsplan die niet binnen de gebiedsaanduiding vallen niet voor geldt.

Tot slot kijken we naar een bestemmingsplan waarin ook een aanduiding is opgenomen, namelijk de gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – radar’. De volgende regels zijn hierover opgenomen: ‘’ter plaatse van de aanduiding ‘ vrijwaringszone – radar ‘ geldt dat die gronden – naast de aangewezen bestemming(en) – tevens bestemd zijn voor de bescherming van de functionele bruikbaarheid van het radarstation & De bouwhoogte van bouwwerken mag niet meer bedragen dan 75m’’.

Hier betekent het concreet dat je geen zaken mag realiseren of ondernemen die mogelijk een belemmering zijn voor de bruikbaarheid van het radarstation. Daarnaast geldt er een maximum bouwhoogte van 75 meter op de percelen die binnen de zone van deze aanduiding zijn.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een gebiedsaanduiding. De regels uit deze voorbeelden zijn vaak concreet en goed toe te passen. Maar wat heb je nu eigenlijk aan een gebiedsaanduiding?

De voor- en nadelen van een gebiedsaanduiding

Een gebiedsaanduiding is een set regels als aanvulling op de andere bestaande regels van het bestemmingsplan. Dat kan een voordeel zijn maar ook een nadeel. In het voorbeeld van de geluidszone worden bewoners en andere geluidsgevoelige functies die gevestigd zijn binnen die zone beschermd tegen geluid doordat de gemeente eist dat de geluidswering van voldoende niveau is. In het voorbeeld van de wijzigingsbevoegdheid heb je ruimte om verhoogd te bouwen, iets dat veel andere percelen niet hebben.

Het is maar net in welke situatie jij zit waardoor de regels juist een voor- of nadeel zijn. Ben je actief in de wijk waar de geluidszone geldt? Dan is het als bewoner een voordeel maar als ontwikkelaar of verhuurder wellicht een nadeel. Je zal extra kosten moeten maken om een gebouw ‘soundproof’ te maken naar de wettelijke norm.

Wat kan je met een gebiedsaanduiding?

De regels van het algehele bestemmingsplan geven inzage in wat jij wel en niet mag ondernemen op jouw perceel. Het geeft duidelijkheid in wat je mag. Het advies van CADDESK is dan ook: weet waar je staat. Pas dan weet je welke vervolgstappen je moet zetten. Zo hou je je niet bezig met onnodige zaken, dat bespaard tijd en geld.

Zo weet je concreet of er eerst een bestemmingswijziging moet plaatsvinden, dat een omgevingsvergunning voldoende is of dat je af mag wijken van de regels alvorens je jouw plannen mag uitvoeren. Daarnaast weet je of je in strijd bent met de regels.

Als je (ver)bouwplannen hebt, de invulling van een bestaand pand wilt wijzigen of anderzijds en je niet weet hoe je dit moet aanvliegen dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij helpen je graag verder. Vul vrijblijvend dit formulier in. Bellen mag natuurlijk ook!

Jorrit Zeldenrust

20 februari 2021

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident