Welk bestemmingsplan is leidend?

Leestijd: 4 minuten

Wanneer je iets wil bouwen of een perceel een andere invulling wilt geven dan ontkom je er vaak niet aan een (afwijkende) omgevingsvergunning aan te vragen of om het bestemmingsplan te wijzigen. Maar wanneer je het betreffende perceel digitaal raadpleegt kom je vaak meerdere bestemmingsplannen en meer tegen. Maar welk plan is nu leidend? Wij leggen het jou uit in deze blog!

Welke soorten plannen zijn er?

Er zijn verschillende soorten bestemmingsplannen. Het gaat hem dan vooral om het stadium waarin het bestemmingsplan zich in bevindt en in hoeverre het bestemmingsplan in welk stadium wel of niet rechtsgeldig is. Zo heb je het voorontwerpbestemmingsplan, vastgesteld bestemmingsplan maar ook een geconsolideerd bestemmingsplan en paraplubestemmmingsplan. Meer over deze plannen en wat ze concreet inhouden lees je in deze blog.

Als je wil weten welke bestemmingsplannenop jouw perceel zitten kan je de op jouw perceel rustende plannen digitaal raadplegen. Maar wat als het meerdere bestemmingsplannen en andere documenten zijn zoals in de onderstaande afbeelding? Welk bestemmingsplan is dan leidend?

Figuur 1: verbeelding De Pijp 2018.

Welk bestemmingsplan is leidend?

Op de afbeelding in de vorige paragraaf is te zien dat de volgende bestemmingsplannen op het aangeklikte perceel rusten: Bestemmingsplan De Pijp, De Pijp 2018, De Pijp 1e herz. en een gerechtelijk uitspraak De Pijp.

Wat belangrijk is om te weten is dat de onderlinge verhoudingen tussen de plannen maatwerk is. In het actueelste bestemmingsplan zal terugkomen of voorgaande plannen vigerend zijn, niet meer van toepassing zijn of anders. Afhankelijk van wat het meest recente bestemmingsplan zegt (De Pijp 2018) zal je dit plan wel, niet of deels in samenhang met de andere plannen moeten lezen.

We gaan kijken wat de relatie is tussen de plannen voor ons betreffende perceel in De Pijp. In het bestemmingsplan De Pijp 2018 wordt in de aanleiding van de toelichting vermeldt dat het bestemmingsplan De Pijp 2018 er is gekomen ter vervanging van het Bestemmingsplan De Pijp daterend uit 2008. De reden die men aangeeft is dat vanuit de invoeringswet WRO na 10 jaar van het onherroepelijk worden van een bestemmingsplan een nieuw plan moet worden vastgesteld. Dit met oog op de actualiteiten van nu.

Met oog op de actualiteiten luidt een zin: ‘’Er ontstaat een behoefte aan een balans tussen de belangen van het toerisme/economie enerzijds en de belangen van de bewoners anderzijds. Het bestemmingsplan De Pijp 2005 biedt niet langer een afdoende ruimtelijk kader om deze ontwikkelingen te reguleren en is aan herziening toe…Dit houdt in dat de gemeenteraad voor het plangebied waarvoor dit bestemmingsplan van kracht was, vóór 11 juni 2018 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld moet hebben. Onderhavig bestemmingsplan voorziet hier in’’

In dit geval mag je de conclusie trekken dat je geen rekening meer hoeft te houden met De Pijp daterend uit 2008. Uiteraard kan je het nog wel als naslagwerk gebruiken bij eventuele betogen en dergelijke.

Figuur 2: verbeelding De Pijp 2018 1ste herziening

Nu gaan we kijken naar ‘De Pijp 2018 1ste herz’. In de verbeelding is te zien dat voor enkele percelen enkele wijzigingen zijn aangebracht. Wat meteen opvalt is dat er rechts een maatvoering is bijgekomen met een maximum bouwhoogte van 15 meter. Iets dat we in de verbeelding van De Pijp 2018 niet zagen.

Als we vervolgens kijken naar de regels, en dat is een herziening, is het in samenhang met het geldende bestemmingsplan De Pijp 2018. Toegevoegd is bijvoorbeeld Artikel 8 Wonen: de planregels voor de bestemming ‘Wonen’ uit het plan blijven ongewijzigd van kracht. Aan artikel 16, lid 16.2.2 wordt toegevoegd: D. voor zover zowel op de verbeelding van de herziening als op de verbeelding van het plan een maximale bouw- en goothoogte ontbreekt, geldt de bestaande bouw- en goothoogte.

De maximum bouwhoogte van dit perceel was in het plan De Pijp 2018 niet goed afgebakend en bij enkele anderen ook niet. Zodoende dat men dit later heeft toegevoegd.

We zien ook nog iets anders dat nieuw is. Namelijk een dubbelbestemming ‘waarde – Cultuurhistorie 1’. In de regels van ‘De Pijp 2018 1ste herz’ zien we dan ook dat er een heel artikel is opgenomen over deze dubbelbestemming. Aanvullend op het al bestaande plan uit 2018 moet je dus ook met de regels van deze dubbelbestemming rekening houden uit de 1ste herziening.

Opmerking: in dit geval zien we nog een gerechtelijke uitspraak. Hierin zijn bezwaren in beroep van belanghebbenden gegrond verklaard. Zodoende dat het plan De Pijp 2018 en de 1ste herziening nog niet onherroepelijk zijn. De wijzigen zijn doorgevoerd waardoor het plan nogmaals ter inzage ligt alvorens het onherroepelijk is. Ook kan er nog een hoger beroep gaande zijn. Let wel: dit betekent niet perse dat het bestemmingsplan en de 1ste herziening niet in werking zijn getreden. Dit heeft te maken met wel of geen voorlopige voorziening.

Waar moet ik rekening mee houden?

Dit verschilt per perceel en betreft maatwerk. Je zal vooral goed moeten kijken wat de aangegeven verhoudingen tussen de plannen onderling zijn. Dit kan je opmaken uit de bestemmingsplannen. Zo weet je welke plannen wel en niet (mede)leidend zijn.

Zie jij door de bomen het bos niet meer en kan je wel wat hulp gebruiken? Vul dan vrijblijvend dit formulier in voor een advies! Bij CADDESK helpen we je graag verder! Bellen mag natuurlijk ook.

Jorrit Zeldenrust

18 maart 2021

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident