Projecten

Wat zijn beloftes zonder voorbeelden? Daarom hebben we hier een selectie van onze projecten op een rijtje gezet!

Verleende omgevingsvergunning t.b.v. een hotel in het hart van Schiedam

Voor een opdrachtgever nabij Schiedam hebben wij de omgevingsvergunningsaanvraag verzorgd inzake het toepassen van het gebruik ”hotel”. Een initiatief dat betrekking heeft op de realisering van een 5-tal hotelkamers in een bestaand pand (een pand dat voorheen als woning in gebruik was). In eerste instantie is afwijzend op de vergunningsaanvraag gereageerd. Door het gesprek met de gemeente aan te gaan en alert te zijn op de juridische aspecten die met deze aanvraag gemoeid gingen is de vergunning, na lang overleg, alsnog verleend. Dit middels toepassing van de kruimelregeling.

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de nieuwvestiging van een paardenhouderij

Initiatiefnemers hadden de wens om een paardenhouderij te ontplooien naast hun bestaande bedrijfsactiviteiten (autogarage). Omdat de paardenhouderij niet passend was binnen de geldende bedrijfsbestemming moest de uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure worden gevolgd. Deze procedure gaat gepaard met het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing. Aangetoond is dat er in de nieuwe situatie sprake blijft van een goede ruimtelijke ordening. De vergunning is inmiddels verleend.

Principeakkoord medewerking twee (zorg)woningen buitengebied

Middels een bestaand bouwrecht en het toepassen van een onder voorbehoud aangekochte rood-voor-rood-titel van derden is na lang overleg met provincie, gemeente en andere instanties groen licht gegeven voor onderhavig initiatief. De formele procedure kan zodoende nu worden opgestart. Een initiatief dat gepaard gaat met een intensieve maatwerk zorgvraag.

Principeverzoek gebruik burgerbewoning op bedrijfswoning

Voor een particulier initiatief hebben wij het principeverzoek verzorgd. Een verzoek waar de gemeente mee instemde middels een principeakkoord. Een initiatief dat betrekking heeft op de wens dat de bedrijfswoning annex met een bedrijfspand voor een periode voor bepaalde tijd als burgerwoning gebruikt mag worden.

Het initiatief, dat in eerste instantie geen doorgang vond, is CADDESK het gesprek met de gemeente aangegaan. Diverse gesprekken die hebben geleid tot bovenstaand resultaat.

Projectleiding woonwijk Kalterbroeken

Voor de woonwijk Kalterbroeken hebben wij de projectleiding uitgevoerd voor de verdere ontwikkeling van de woonwijk in Diever. De woongroep heeft ervoor gekozen om binnen Kalterbroeken hun woonwensen te realiseren. De mooie situering van het plangebied nabij de natuurlijke zone van Natuurmonumenten én de open toenadering vanuit de gemeente heeft tot deze keuze van de woongroep geleid. Na een intensief proces van overleg, zijn de handtekeningen voor de realisering van dit duurzaam wooncomplex met 22 appartementen ondertekend door het bestuur van de Zandroos. Dat met de aanwezigheid van burgemeester Rikus Jager en wethouder Erik van Schelven.

Projectleiding woonwijk Winsum

Met het Dorpsbelang Winsum was een overeenkomst gesloten met betrekking tot de projectleiding van het project ‘Wonen in Winsum’. Na een intensieve periode en in nauwe samenwerking met een plaatselijke werkgroep, heeft dit alles ertoe geleid dat twee bouwende partijen de ontwikkeling van de Driehoek in Winsum voor hun rekening nemen. Burgemeester Liemburg heeft de overeenkomst getekend. Voorwaarde voor deze ontwikkeling was dat er betaalbare woningen worden gerealiseerd die bovendien qua voorzieningen aansluiten bij de woonwensen. Woningen die primair tot doel hebben dat ouderen in de gelegenheid worden gesteld om tot op hoge leeftijd in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen.

Principe- en bestemming zorginstelling Bos- en Meerzicht

De start van het nieuwbouwproject van de zorginstelling Bos- en Meerzicht te Oudemirdum. In samenwerking met de opdrachtgever en andere betrokken partijen hebben wij een plan ontwikkeld voor het nieuwbouwproject waar de gemeente haar medewerking aan heeft verleend.

Bestemmingsbezwaar bedrijventerrein Zeewolde

Voor het bedrijventerrein te Zeewolde hebben we de belangen behartigd van 14 bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein Trekkersveld III te Zeewolde. Eind 2014 bleek namelijk dat de gemeente Zeewolde haar medewerking ging verlenen aan de vestiging van een crematorium en uitvaartcentrum op het bedrijventerrein. Tegen dat voornemen bestonden grote bezwaren, zoedoende zijn de krachten gebundeld om de vestiging van het crematorium tegen te houden. De gemeente heeft er uiteindelijk voor gekozen om de betreffende aanvraag voor een vergunning te weigeren, een besluit dat de Raad van State (hoger beroep) in stand heeft gelaten.

Ruimtelijke onderbouwing en advies opfoklocatie te Weidum

Met het oog op de ruimtelijke procedure voor de bouw van een gloednieuwe stal, heeft VDL Stud ons ingeschakeld. Enerzijds voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, anderzijds om VDL te begeleiden en te adviseren in de benodigde procedures. Daarvan maakt ook deel uit de toestemming van de provincie in het kader van de Natuurbeschermingswet. De nieuwe stal is uiteindelijk vrijdag 2 oktober 2015 geopend door gedeputeerde Johannes Kramer en Wiepke van de Lageweg.

Zienswijze Paasloo

Met het oog op het behouden van een leefbare en kwalitatieve woonomgeving hebben omwonenden te Paasloo ons ingeschakeld. Dit vanwege de grootschalige uitbreidingsplannen van het recreatieterrein De Eikenhof. Mede naar aanleiding van een door ons opgestelde zienswijze namens omwonenden, heeft de gemeenteraad van Steenwijkerland ingestemd met een nieuw bestemmingsplan waarbij verschillende wensen van omwonenden gehonoreerd zijn. Zo is het plangebied voor De Eikenhof verkleind en zijn een geplande woning en parkeerterrein verplaatst.

Principeverzoek gemeente Weststellingwerf

De raadscommissie van de gemeente Weststellingwerf heeft zeer positief en enthousiast gereageerd op het principeverzoek dat door ons namens Zorginstelling Weltevrede bij de gemeente ingediend is. Het verzoek heeft betrekking op het uitbreiden van de zorginstelling met 5 zorgkamers, een uitbreiding die voorziet in een dringende behoefte. Wij hebben het traject van A tot Z opgepakt, van ontwerp tot design tot en met het verzoek zelf.

Principeakkoord Badhoevedorp

In overleg met de gemeente Haarlemmermeer en de provincie is er ambtelijk positief gereageerd op het verzoek dat door ons namens opdrachtgever bij de gemeente ingediend is. Het verzoek heeft betrekking op een andere invulling van een bedrijfsperceel waar heden louter een garagebedrijf is toegestaan. Het verzoek brengt, mede met oog op de omgeving, een kwaliteitsimpuls aan het gebied. Namelijk detailhandel. Dit in een gebied met veelal woonbestemmingen in de directe omgeving.

Wil je graag de mogelijkheden bespreken?

Neem dan gerust contact met ons op, onze vakspecialisten staan altijd voor je klaar!

Contact opnemen
© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident