Projecten

Wat zijn beloftes zonder voorbeelden? Daarom hebben we hier een selectie van onze projecten op een rijtje gezet!

Projectleiding woonwijk Kalterbroeken

Voor de woonwijk Kalterbroeken hebben wij de projectleiding uitgevoerd voor de verdere ontwikkeling van de woonwijk in Diever. De woongroep heeft ervoor gekozen om binnen Kalterbroeken hun woonwensen te realiseren. De mooie situering van het plangebied nabij de natuurlijke zone van Natuurmonumenten én de open toenadering vanuit de gemeente heeft tot deze keuze van de woongroep geleid. Na een intensief proces van overleg, zijn de handtekeningen voor de realisering van dit duurzaam wooncomplex met 22 appartementen ondertekend door het bestuur van de Zandroos. Dat met de aanwezigheid van burgemeester Rikus Jager en wethouder Erik van Schelven.

Projectleiding woonwijk Winsum

Met het Dorpsbelang Winsum was een overeenkomst gesloten met betrekking tot de projectleiding van het project ‘Wonen in Winsum’. Na een intensieve periode en in nauwe samenwerking met een plaatselijke werkgroep, heeft dit alles ertoe geleid dat twee bouwende partijen de ontwikkeling van de Driehoek in Winsum voor hun rekening nemen. Burgemeester Liemburg heeft de overeenkomst getekend. Voorwaarde voor deze ontwikkeling was dat er betaalbare woningen worden gerealiseerd die bovendien qua voorzieningen aansluiten bij de woonwensen. Woningen die primair tot doel hebben dat ouderen in de gelegenheid worden gesteld om tot op hoge leeftijd in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen.

Principe- en bestemming zorginstelling Bos- en Meerzicht

De start van het nieuwbouwproject van de zorginstelling Bos- en Meerzicht te Oudemirdum. In samenwerking met de opdrachtgever en andere betrokken partijen hebben wij een plan ontwikkeld voor het nieuwbouwproject waar de gemeente haar medewerking aan heeft verleend.

Bestemmingsbezwaar bedrijventerrein Zeewolde

Voor het bedrijventerrein te Zeewolde hebben we de belangen behartigd van 14 bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein Trekkersveld III te Zeewolde. Eind 2014 bleek namelijk dat de gemeente Zeewolde haar medewerking ging verlenen aan de vestiging van een crematorium en uitvaartcentrum op het bedrijventerrein. Tegen dat voornemen bestonden grote bezwaren, zoedoende zijn de krachten gebundeld om de vestiging van het crematorium tegen te houden. De gemeente heeft er uiteindelijk voor gekozen om de betreffende aanvraag voor een vergunning te weigeren, een besluit dat de Raad van State (hoger beroep) in stand heeft gelaten.

Ruimtelijke onderbouwing en advies opfoklocatie te Weidum

Met het oog op de ruimtelijke procedure voor de bouw van een gloednieuwe stal, heeft VDL Stud ons ingeschakeld. Enerzijds voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, anderzijds om VDL te begeleiden en te adviseren in de benodigde procedures. Daarvan maakt ook deel uit de toestemming van de provincie in het kader van de Natuurbeschermingswet. De nieuwe stal is uiteindelijk vrijdag 2 oktober 2015 geopend door gedeputeerde Johannes Kramer en Wiepke van de Lageweg.

Zienswijze Paasloo

Met het oog op het behouden van een leefbare en kwalitatieve woonomgeving hebben omwonenden te Paasloo ons ingeschakeld. Dit vanwege de grootschalige uitbreidingsplannen van het recreatieterrein De Eikenhof. Mede naar aanleiding van een door ons opgestelde zienswijze namens omwonenden, heeft de gemeenteraad van Steenwijkerland ingestemd met een nieuw bestemmingsplan waarbij verschillende wensen van omwonenden gehonoreerd zijn. Zo is het plangebied voor De Eikenhof verkleind en zijn een geplande woning en parkeerterrein verplaatst.

Vernietiging omgevingsvergunning

De meervoudige kamer van de Rechtbank Noord-Nederland heeft onze cliënt te Bolsward in hun gelijk gesteld. Naar aanleiding van het door ons ingestelde beroep heeft de rechtbank geconcludeerd dat de geluidsbelasting op de woning van de cliënt zodanig hoog zou worden dat sprake zal zijn van slaapverstoring en ontwaakreacties. En daarmee heeft de betreffende gemeente volgens de rechters onvoldoende onderbouwd en duidelijk kunnen maken, waarom het busstation op het perceel gevestigd zou kunnen worden. Na een jarenlange juridische twist en voor de belanghebbende een moeilijke periode, wordt met deze uitspraak recht gedaan aan de woon- en leefsituatie van de cliënt.

Principeverzoek gemeente Weststellingwerf

De raadscommissie van de gemeente Weststellingwerf heeft zeer positief en enthousiast gereageerd op het principeverzoek dat door ons namens Zorginstelling Weltevrede bij de gemeente ingediend is. Het verzoek heeft betrekking op het uitbreiden van de zorginstelling met 5 zorgkamers, een uitbreiding die voorziet in een dringende behoefte. Wij hebben het traject van A tot Z opgepakt, van ontwerp tot design tot en met het verzoek zelf.

Wil je graag de mogelijkheden bespreken?

Neem dan gerust contact met ons op, onze vakspecialisten staan altijd voor je klaar!

Contact opnemen
© CAD Desk 2021
Webontwikkeling door Convident