Rood voor rood regeling Drenthe

Wanneer je een stuk grond bezit dat heden landbouwgrond is dan kan je een beroep doen op de rood voor rood regeling in Drenthe. Om hier een beroep op te kunnen doen moet je wel aan een paar kaders voldoen. Deze kaders in combinatie met een nadere uiteenzetting van wat de rood voor rood regeling Drenthe exact is lees je in deze blog.

Wat is de rood voor rood regeling Drenthe?

De inhoud van de rood voor rood regeling Drenthe kan verschillen per provincie. De rood voor rood regeling is een landelijk kader waar elke provincie een nadere uitwerking aan mag geven. De strekking van de regeling is dat wanneer je een x-aantal vierkante meters aan (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing sloopt je als ‘beloning’ het recht verkrijgt tot het bouwen van een burgerwoning in het buitengebied. Dit is in die zin bijzonder, daar waar normaliter geen solitaire nieuwbouwwoningen worden toegestaan in het buitengebied zonder compensatie.

Waarom men dit doet is in wezen vrij simpel. Woningen voor burgers is een stedelijke aangelegenheid. Je zit nabij voorzieningen en zo hou je het buitengebied zoveel mogelijk vrij van verstening. Dit is het huidig geldend beleid op rijksniveau. En daar dient de provincie een nadere uitwerking aan te geven (en waar de gemeente zich simpel gezegd dan weer aan te houden heeft). Dit is dan ook de reden dat we nieuwbouw vooral binnenstedelijk zien gebeuren en dat nieuwe woonwijken aangrenzend aan bestaande kernen worden gebouwd.

Op deze manier houden we als land ons buitengebied zoveel mogelijk schoon van verstening en blijft de natuur en het vrije zicht in zekere zin gewaarborgd. Wellicht dat je wel eens bij onze zuiderburen hebt gekeken. Wat opvalt is dat op de meest vreemde plekken woningen en vierkante dozen uit de grond worden ‘gestampt’ die het landschap ‘vervuilen’ al dan niet mooie vergezichten teniet doen. Dergelijke onzorgvuldig afgewogen ontwikkelingen tracht onze overheid hier te beperken.

Figuur 1: in het rood het door de provincie Drenthe aangewezen stedelijk gebied waar stedelijke ontwikkelingen primair in- of aangrenzend moeten plaatsvinden.

Waarom is de rood voor rood regeling Drenthe in het leven geroepen?

Je las al dat de overheid in beginsel geen nieuwe burgerwoningen toestaat in het buitengebied. Dit met als reden om het buitengebied zoveel mogelijk schoon te houden van bebouwing. Dan is een logische vraag waarom een agrariër zijn stal wel mag uitbreiden maar jij geen burgerwoning mag bouwen. Het antwoord hierop is dat het buitengebied in beginsel is bedoelt voor agrariërs en natuur. Je kan immers moeilijk een stal in het stedelijk gebied toestaan. Dan zit je meer geuroverlast, ruimtebeslag en meer.

Maar wat als je stallen en bebouwing hebt waar je niets meer mee doet? Dan is het zonde deze oude gebouwen te laten staan. Mede daarom is de rood voor rood regeling Drenthe in het leven geroepen. Wanneer je, in het geval van Drenthe, meer dan 750 vierkante meter aan agrarische bebouwing sloopt verkrijg je het recht op het bouwen van één woning in het landelijk gebied. Dit geschiedt primair op eigen terrein waar ook de sloop heeft plaatsgevonden. Onder aanvullende voorwaarden mag deze woning elders worden gerealiseerd of worden doorverkocht.

Ook komt er een stukje maatwerk bij kijken. Het is dus per casus om te beoordelen of je voor de regeling in aanmerking komt. Stel dat je bijvoorbeeld 500 vierkante meter hebt maar je wilt ook compenseren door kruidenrijk graslandschap aan te leggen. Veel is bespreekbaar.

Kan ik zomaar gaan slopen en huizen gaan bouwen?

Voordat je op voorhand al begint met slopen is het goed om te weten dat je eerst de procedure met de gemeente moet opstarten. Anders hebt je straks al gesloopt en kan je geen aanspraak maken op de regeling. Je moet daarom ook altijd eerst de procedure opstarten alvorens je begint met slopen. De al gesloopte vierkante meters ben je anders namelijk kwijt.

Je zult met de gemeente moet kortsluiten over hoe en wat de uitgangspunten zijn. Vanuit beide partijen dient er een akkoord te zijn en dat gemeente bereid is medewerking te verlenen. Pas dan wordt de procedure opgestart. Je moet nadenken over de invulling van het perceel en met een goed en concreet plan komen. Anders weet de gemeente niet waarmee ze instemmen en krijg je dus een ‘nee’ als antwoord.

Alvorens de bouw van de woning(en) zal de bestemming gewijzigd moeten worden. Je zal de huidige bestemming namelijk moeten veranderen naar een woonbestemming. Zo wordt de nieuwe situatie gewaarborgd en kan het niet meer teruggedraaid worden naar de oude agrarische situatie.

Conclusie

Zoals je wellicht al hebt opgemaakt uit de tekst komt er meer bij kijken dan alleen slopen en bouwen. De rood voor rood regeling Drenthe kan dan ook een interessante regeling zijn. Je kunt de woontitel namelijk verkopen, zelf als 2de woning in gebruik nemen, het perceel splitsen en een heel woonperceel met woning te koop aanbieden, ook kan je de vierkante meters verkopen.  Er valt dan ook goed op te verdienen.

Wil je graag de mogelijkheden bespreken?

Neem dan gerust contact met ons op, onze vakspecialisten staan altijd voor je klaar!

Contact opnemen
© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident