Rood voor rood regeling Groningen

Als eigenaar van een agrarisch perceel kun je in aanmerking komen voor de rood voor rood regeling Groningen. Hiervoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden, samen met een nadere toelichting wat de rood voor rood regeling Groningen precies inhoudt leggen wij jou onderstaand uit.

Wat is de rood voor rood regeling Groningen?

De rood voor rood regeling in Groningen is een landelijke regeling die per provincie verschilt. Het is een regeling waarmee je in ruil voor de sloop van (een deel) van je agrarische bebouwing een woontitel in het landelijk gebied voor terug krijgt. Nu denk je vast ‘’dat is een flinke eis voor een woning in het buitengebied’’. Enerzijds is dat zo, anderzijds is het de realiteit dat nieuwbouw van een of meerdere burgerwoningen in het buitengebied vaak kansloos is.

De reden is simpelweg omdat de voorkeur voor burgerbewoning uitgaat naar binnenstedelijk gebied. Of als het niet anders kan, aangrenzend aan stedelijk gebied. Dit is vastgelegd in het momenteel geldende beleid. Dat is dan ook de reden dat we veel binnenstedelijke herontwikkelingen zien met betrekking tot wonen, en dat woonwijken aansluitend op bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd. Dorpen en kernen worden trouwens vaak ook als stedelijk gebied aangemerkt.

De reden voor burgerbewoning binnen stedelijk gebied is simpel: overheden hebben als doelstelling het buitengebied zoveel mogelijk vrij te houden van ontsierende bebouwing. Het buitengebied is in beginsel bestemd voor agrariërs. In dit kader is dan ook de rood voor rood regeling Groningen in het leven geroepen!

rood voor rood regeling groningen

Figuur 1: in het oranje het door de provincie Groningen aangewezen landelijk gebied.

Waarom is de rood voor rood regeling Groningen in het leven geroepen?

Eerder heb je al gelezen dat de overheid zoveel mogelijk ontsierende bebouwing wil weren uit het buitengebied. Dit om het buitengebied zoveel mogelijk open te houden. Boerenbedrijven centraliseren steeds meer. Hierdoor komen boerderijerven beschikbaar die een nieuwe eigenaar krijgen. Vaak zijn dit mensen die geen agrarische bedrijfsvoering meer uitoefenen. Anderzijds kan een agrariër ook met pensioen gaan en heeft hij/zij geen opvolger. Met als gevolg dat agrarische bedrijfspanden niet meer in gebruik zijn of te oud zijn om nog gebruikt te kunnen worden.

Voor deze mensen is de rood voor rood regeling Groningen in het leven geroepen. In ruil voor de sloop van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing verkrijg je ter compensatie het recht om een of meerdere burgerwoningen te bouwen. In beginsel moet dit op hetzelfde perceel waar de sloop plaatsvindt, maar er mag gemotiveerd afgeweken worden. Zo mag je het recht op een woning naar een ander perceel overhevelen of verkopen.

Afhankelijk van de vierkante meters die je beschikbaar hebt voor de sloop kan je één of meerdere burgerwoningen terugkrijgen. Kan je deze dan zomaar gaan bouwen?

Kan ik zomaar gaan slopen en de woningen bouwen?

Het is net even te kort door de bocht om te denken dat je kan gaan slopen en vervolgens woningen kunt gaan bouwen. Ten eerste moet inzichtelijk zijn hoeveel vierkante meters je beschikbaar hebt om te gaan slopen en hoeveel woningen hier tegenover staan.

Ook moet er afstemming zijn met de gemeente. Een schriftelijk akkoord en overeenstemming over de locatie van de gewenste woningen is nodig. Van tevoren moet al nagedacht zijn over de nieuwe invulling van het perceel. Denk aan een nadere uitwerking, type woningen en meer. De gemeente moet namelijk akkoord kunnen gaan met een concreet plan. Anders weet men niet waar ze akkoord op geven. Ook kan je in overleg met de gemeente tot een plan komen.

Tevens moet er in de nieuwe situatie sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening.

Vervolgens zal een bestemmingsplanwijziging moeten plaatsvinden. De agrarische bestemming zal gewijzigd moeten worden naar een woonbestemming. Dit om er zeker van te zijn dat er in de toekomst geen agrarische bedrijfsactiviteiten met nieuwe bedrijfsbebouwing kunnen worden ontplooit. Anders is alles voor niet geweest vanuit het oogpunt van de overheid.

Tip: ga niet op voorhand slopen! Dan heb je de al gesloopte vierkante meters verspilt. Je hebt namelijk nog geen aanspraak op de regeling gemaakt.

Conclusie

Zoals je hebt gelezen gaat het niet over één nacht ijs. De toepassing van de rood voor rood regeling Groningen is zeker mogelijk mits aan de voorwaarden voldaan wordt. Wel gaat er de nodige tijd en investeringen mee gemoeid, maar aan het einde pluk jij de vruchten van het resultaat.

Wil je graag de mogelijkheden bespreken?

Neem dan gerust contact met ons op, onze vakspecialisten staan altijd voor je klaar!

Contact opnemen
© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident